Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Thông báo về việc cho trẻ đi học trở lại

    PHÒNG GD-ĐT CẦN GIUỘC                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG                            Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
 
Số: 50/TB-MGPVĐ                                     Phước Vĩnh Đông, ngày 25 tháng 02 năm 2021
 
THÔNG BÁO
V/v  học sinh trở lại học sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 
Căn cứ vào công văn 1469/UBND-VHXH, ngày 24/02/2021 về việc thời gian cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại;
Căn cứ Công văn số 443/SGDĐT-HCQT ngày 25/02/2021 của Sở Giáo dục và đào tạo Long An về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại;
Nay Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông thông báo đến toàn thể quý phụ huynh học sinh và các cháu học sinh trường MG Phước Vĩnh Đông về việc thời gian cho học sinh,trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid-19  như sau:
Tất cả trẻ của trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông (cả 2 điểm) trở lại trường học chính thức vào ngày 01/03/2021 (thứ 2).
Trân trọng thông báo!
 
 
Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
Đài truyền thanh ấp;                                                                                (Đã ký)
Lưu: trường./. 
 
 
                                                                                                                              Võ Thị Thắm
 
 
 
 
 
 
Kính nhờ đài truyền thanh các ấp thông báo trên đài truyền thanh ấp.