Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Thông báo vv lấy ý kiến mức học phí NH: 2021-2022

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 84/TB-MGPVĐ

Phước Vĩnh Đông, ngày 16 tháng 3 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2021-2022
 
Kính gửi: Phụ huynh Trường MG Phước Vĩnh Đông
 
Căn cứ công văn số 566/SGDĐT-HCQT ngày 10/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc lấy ý kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2021-2022;
Căn cứ vào Công văn số 323/GDĐT-TH ngày 11/3/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc lấy ý kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2021-2022;
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị.
Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông trân trọng thông báo về việc lấy ý kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2021-2022 như sau:
Thời gian và địa điểm- Từ ngày 16/3/2021 đến trước ngày 19/3/2021
- Lấy ý kiến của phụ huynh tại 2 điểm trường Thạnh Trung và Vĩnh Thạnh.
Nội dung- Mỗi phụ huynh sẽ nhận và điền ý kiến của mình vào phiếu đề xuất (biểu 01) với mức thu học phí của năm học 2021-2022 do giáo viên cung cấp vào ngày 16/3/2021.
 
Mức thu học phí năm 2020-2021
Đề xuất mức thu học phí 2021-2022
Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Mẫu giáo bán trú:
34.000đ
35.000đ
- Giáo viên tổng hợp ý kiến của từng phụ huynh theo biểu mẫu và nộp về bộ phận tài vụ trước ngày 19/3/2021.
- Bộ phận tài vụ thiết lập danh sách theo biểu mẫu 04 theo Công văn số 323/GDĐT-TH ngày 11/3/2021 của PGD&ĐT.
- Trong thời gian thực hiện lấy ý kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2021-2022 phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-9.
- Nhà trường hoàn tất hồ sơ gởi biểu 01, biểu 04a trước ngày 22/3/2021 (gửi trước qua email bvtung.pgddtcangiuoc@gmail.com) về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc.
Trên đây là Thông báo về việc lấy ý kiến đề xuất mức thu học phí năm học 2021-2022 của Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông. Đề nghị CB, GV, NV nghiêm túc thực hiện đúng thời gian quy định và công việc đạt hiệu quả cao.
Trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT (báo cáo);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Võ Thị Thắm