Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Thông báo về việc đăng ký tự nguyện cho trẻ học hè 2024

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 252/TB-MGPVĐ
           
 Phước Vĩnh Đông, ngày 20 tháng 5 năm 2024
 
 

 

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tự nguyện cho trẻ học hè 2024
 
Căn cứ nhu cầu thực tế của cha mẹ trẻ; Hiệu trưởng trường Mg Phước Vĩnh Đông trân trọng thông báo về việc đăng ký tự nguyện cho trẻ học hè năm 2024 tại trường như sau:
  1. Thời gian, địa điểm đăng ký:
- Thời gian: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 31/05/2024.
- Địa điểm:
+ Đối với trẻ đang học tại trường: đăng ký cho GVCN của lớp.
+ Đối với trẻ chưa vào học tại trường vui lòng liên hệ qua SĐT: 0974443917 (cô Yến).
2. Độ tuổi nhận trẻ vào lớp học:
- Trẻ sinh năm 2021 (03 tuổi)
- Trẻ sinh năm 2020 (04 tuổi)
- Trẻ sinh năm 2019 (05 tuổi)
- Trẻ sinh năm 2018 (nếu PHHS có nhu cầu).
3. Thời gian học:
Từ ngày 03/6/2024 đến hết ngày 24/8/2024 (12 tuần).
4. Kinh phí:
- Học phí: 900.000đ/ trẻ/ tháng.
- Vệ sinh phí: 50.000đ/ trẻ/ tháng.
- Tiền ăn: 27.000đ/ trẻ/ ngày (Khi trẻ vắng có báo trước sẽ trả lại tiền ăn ngày báo trẻ vắng).
Ghi chú: Trường tổ chức dạy khi có đủ từ 50 trẻ đăng ký học trở lên.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (b/c);
- Trang webside ;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Võ Thị Thắm
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông