Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Thông báo thời gian nghỉ hè của GVMN

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:   315 /TB-MGPVĐ Phước Vĩnh Đông, ngày 03 tháng 6 năm 2024
  
THÔNG BÁO
Về việc thời gian nghỉ hè của GVMN.
 
Căn cứ thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư Ban hành Điều lệ Trường mầm non;
Căn cứ Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non;
Nay trường Mg Phước Vĩnh Đông thông báo đến toàn thể viên chức- người lao động thời gian nghỉ hè của GVMN như sau:
- GVMN được nghỉ 8 tuần từ ngày 03/6/2024- đến hết ngày 28/7/2024.
- Từ ngày 29/7/2024 GVMN vào trường tổng vệ sinh môi trường, trang trí lớp, thực hiện một số công việc chuẩn bị năm học mới; tập huấn bồi dưỡng chuyên môn,...
Trên đây là thông báo thời gian nghỉ hè của GVMN của trường Mg Phước Vĩnh Đông. Đề nghị CBGVNV nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                
- Triển khai HĐSP;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
          
 
Võ Thị Thắm
 
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông