Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Quyết định quy chế tuyển sinh năm học 2024-2025

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 329/QĐ-MGPVĐ Phước Vĩnh Đông, ngày 10 tháng 6 năm 2024
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành quy chế tuyển sinh trẻ vào Trường MG Phước Vĩnh Đông
Năm học 2024-2025.
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG
 
Căn cứ vào Kế hoạch số 2726/KH-UBND ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc về việc kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025;
Căn cứ Phương án số 326/PA-MGPVĐ ngày 10/6/2024 của trường MG Phước Vĩnh Đông về Phương án tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2024-2025;
Căn cứ Kế hoạch số 327/KH-MGPVĐ ngày 10/6/2024 của trường MG Phước Vĩnh Đông về Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường năm học 2024-2025;
Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế tuyển sinh vào trường MG Phước Vĩnh Đông, năm học 2024 -2025.
Điều 2. Các đồng chí trong tổ tuyển sinh trường MG Phước Vĩnh Đông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
          Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                   
- Phòng GD&ĐT;
- UBND xã; 
- Công khai HĐ;
- Lưu VT. 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Võ Thị Thắm
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
QUY CHẾ
Tuyển sinh trẻ mầm non năm học 2024 -2025
( Ban hành theo QĐ sô 329/ QĐ- MGPVĐ ngày  10 / 6 /2024 của trường MG Phước Vĩnh Đông)
 
Chương I.
A.CĂN CỨ XÂY DỰNG QUY CHẾ
Điều 1. Việc tuyển sinh vào trường mầm non căn cứ vào:
Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT về Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non;
Kế hoạch số 2726/KH-UBND ngày 24/5/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc về việc kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025;
          Căn cứ  theo điều kiện cơ sở vật chất, số phòng học hiện có, đội ngũ của nhà trường;
          Căn cứ theo nhu cầu thực tế của phụ huynh trên địa bàn;
Điều 2.Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ mầm non. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị và nâng cao chất lượng tuyển sinh trong nhà trường.
Điều 3. Việc tuyển sinh phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản sau:
1. Nghiêm túc, trung thực, công bằng nhằm bảo đảm quyền làm chủ tập thể của nhân dân trong công tác tuyển sinh.
2. Trường MG chịu trách nhiệm chính trong việc tuyển sinh học sinh dưới sự chỉ đạo và giám sát của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc.
          Điểu 4.Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ:“Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh, quy chế tuyển sinh”, việc phân tuyến tuyển sinh hợp lý giữa các khối lớp, đảm bảo đủ phòng học cho các cháu, giảm số học sinh học trái tuyến.
Chương II .
B. ĐỐI TƯỢNG, ĐỘ TUỔI, CHỈ TIÊU, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, HỒ SƠ TUYỂN SINH:
Điều 5. Đối tượng tuyển sinh:
1. Trẻ sinh năm 2019 (5-6 tuổi) nhận 03 lớp/113 trẻ (theo số liệu tại địa phương) trong đó:
+ Học bán trú tại điểm chính Thạnh Trung  02 lớp gồm các trẻ thường trú tại ấp Thạnh Trung, Đông Bình, Đông An.
+ Học bán trú tại điểm Vĩnh Thạnh 01 lớp gồm các trẻ thường trú tại ấp Vĩnh Thạnh
2. Trẻ sinh năm 2020 (4-5 tuổi) nhận 03 lớp/90 trẻ trong 122 trẻ trong đó:
+ Học bán trú tại điểm Thạnh Trung 02 lớp/30 trẻ gồm các trẻ thường trú tại ấpThạnh Trung, Đông Bình, Đông An.
+ Học bán trú tại điểm Vĩnh Thạnh 01 lớp/30 trẻ gồm các trẻ thường trú tại ấp Vĩnh Thạnh.
3. Trẻ sinh năm 2020 (3-4 tuổi) nhận 01 lớp/25 trẻ trong 109 trẻ tại địa phương trong đó:
+ Học bán trú tại điểm Thạnh Trung 01 lớp gồm các trẻ thường trú tại địa bàn xã Phước Vĩnh Đông.
Chú ý: Nếu đã tuyển trong địa phương mà vẫn còn thiếu sĩ số trẻ chưa đảm bảo theo điều lệ Trường Mầm non thì sẽ nhận trẻ trái tuyến thuộc địa bàn giáp ranh, kề cận với điểm trường Mẫu giáo xã lân cận. Nếu chỉ tiêu huy động trẻ từ 3-5 tuổi chưa đủ chỉ tiêu huyện giao thì nhận thêm trẻ sinh năm 2020, 2021 vào mỗi lớp có số lượng trẻ trên số biên chế/ lớp để đạt chỉ tiêu huyện giao (66%).
Điều 6. Nguyên tắc xét tuyển sinh
- Ưu tiên 1: nhận trẻ sinh năm 2019:
+ Trẻ trái tuyến là con của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại xã Phước Vĩnh Đông.
+ Trẻ thường trú tại địa bàn xã Phước Vĩnh Đông được đơn vị niêm yết trong danh sách UBND xã Phước Vĩnh Đông ký duyệt tại 02 điểm trường.
+ Trẻ trái tuyến đã học lớp chồi tại trường Mg PhướcVĩnh Đông suốt thời gian của năm học 2023-2024.
+ Trẻ tạm trú trên 03 tháng địa bàn xã Phước Vĩnh Đông.
+ Trẻ trái tuyến đến học tại Trường mẫu giáo Phước Vĩnh Đông phải có danh sách UBND xã giáp ranh ký chuyển để làm căn cứ để thu nhận.
- Ưu tiên 2: nhận trẻ sinh năm 2020:
+ Trẻ đã tham gia học lớp mầm tại trường MG Phước Vĩnh Đông năm học 2023-2024.
+ Trẻ trái tuyến là con của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại xã Phước Vĩnh Đông.
+ Trẻ thường trú tại địa bàn xã Phước Vĩnh Đông được đơn vị niêm yết trong danh sách UBND xã Phước Vĩnh Đông ký duyệt tại 02 điểm trường.
+ Trẻ tạm trú trên 03 tháng địa bàn xã Phước Vĩnh Đông.
+ Nộp theo thứ tự ưu tiên để xét tuyển.
- Ưu tiên 3: nhận trẻ sinh năm 2021:
+ Trẻ là con của cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại xã Phước Vĩnh Đông.
+ Trẻ thường trú tại địa bàn xã Phước Vĩnh Đông được đơn vị niêm yết trong danh sách UBND xã Phước Vĩnh Đông ký duyệt tại 02 điểm trường.
+ Trẻ tạm trú trên 03 tháng địa bàn xã Phước Vĩnh Đông.
  • Ghi chú: Tuyển sinh với hình thức trực tuyến.
+ Nhận tuyển sinh trong khoảng thời gian thông báo tuyển sinh.
+ Sau khi hết thời gian tuyển sinh trực tuyến, tổ tuyển sinh trực tuyến sẽ họp xét tuyển sinh, thông báo danh sách trẻ trúng tuyển và bắt đầu nhận hồ sơ trực tiếp.
Điều 7. Thủ tục nhập học.
Sau khi Tổ tuyển sinh trực tuyến họp xét danh sách trẻ trúng tuyển, nhà trường thông báo thời gian cha mẹ trẻ vào làm thủy tục nhập học cho trẻ gồm:
- Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu trên hệ thống phần mềm tuyển sinh;
- Phiếu tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ (mẫu của trường);
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Thẻ bảo hiểm y tế của trẻ (photo);
- Giấy xác nhận thông tin về cư trú (do công an xã cấp).
Người nhận hồ sơ kiểm tra  hồ sơ và ký xác nhận; 
- Các giấy tờ chứng minh thuộc diện ưu tiên (nếu có). Riêng đối với trẻ thuộc đối tượng KHHGĐ hoặc hộ cận nghèo, hộ nghèo thì photo giấy tờ có liên quan và có công chứng để được hưởng chế độ theo qui định.
Điều 8. Địa điểm nhận hồ sơ.
- Điểm chính trường MG Phước Vĩnh Đông (ấp Thạnh Trung).
Điều 9. Thời gian tuyển sinh
- Tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 12/7/2024.
+ Trẻ 5 tuổi: từ ngày 17/6/2024 đến hết ngày 28/6/2024
+ Trẻ dưới 5 tuổi: từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 12/7/2024
  • Tổ chức xét tuyển: 
+ Trẻ 5 tuổi: ngày 29/6/2024; trẻ dưới 5 tuổi: ngày 13/7/2024.
- Công bố kết quả tuyển sinh ngày 17/7/2024.
- Thời gian nhận hồ sơ giấy: 18/7/2024.
* Ghi chú:
Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00
Chương III .
 C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Điều 10. Công việc cụ thể.
1.Nhiệm vụ của Tổ tuyển sinh
- Tổ trưởng tuyển sinh phân công các thành viên điều tra số trẻ trong địa bàn xã; căn cứ cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường mà xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai,công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
- Thông báo công khai tại trường về kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu, độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh trước khi bắt đầu tuyển sinh 07 ngày để cha mẹ trẻ biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho trẻ.
- Nhờ đài phát thanh các ấp tuyên truyền sâu rộng về chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ trẻ đến đăng ký đúng quy định.
- Phối hợp các đồng chí trưởng ấp cung cấp thông tin để tuyên truyền và huy động trẻ ra lớp đạt chỉ tiêu.
- Phân công dự thảo Giáo viên dạy lớp năm học 2024-2025.
- Từ ngày 29/7/2024 các lớp tổng vệ sinh trong và lớp, trang trí môi trường chuẩn bị đón trẻ vào trường năm học mới.
2. Nhiệm vụ của giáo viên:
- Từ 29/7/2024 tổng vệ sinh sân trường, hành lang và vệ sinh lớp học, sắp xếp các góc hoạt động, trang trí môi trường trong và ngoài lớp.
- Ngày 26/8/2024 cho trẻ làm quen môi trường lớp học, trao đổi với phụ huynh nội quy thực hiện khi đưa trẻ đến trường.
- Tuyệt đối không tự ý nhận trẻ khi chưa chưa có sự chấp thuận của Tổ tuyển sinh của đơn vị.
- Đón trẻ vào lớp theo sự phân công của Ban lãnh đạo nhà trường và rà soát trẻ đến lớp so vớ danh sách dân số cung cấp thông tin trẻ từng ấp và báo cáo tổ tuyển sinh, kết hợp cùng trưởng ấp huy động trẻ 5 tuổi chưa ra lớp (nếu có).
- Tổ chức cuộc họp PHHS đầu năm để chọn ra Ban đại diện lớp chuẩn bị cơ cấu nhân sự cho Đại hội phụ huynh trường năm học 2024-2025 và thống nhất việc thu hộ tiền ăn bán trú cho trẻ.
3. Nhiệm vụ nhân viên:
- Tổng vệ sinh sân trường, hành lang và nhà bếp, sắp xếp đồ dùng trong bếp ngăn nắp gọn gàng, khoa học trước khi đón trẻ vào trường (cấp dưỡng).
- Công khai và thực hiện thu hộ các khoản theo qui định (tài vụ).
- Hướng dẫn phụ huynh đậu xe trật tự khi đưa đón trẻ và ý thức xuống xe tắt máy dẫn bộ khi vào trường (bảo vệ).
- Tổ chức đo thân nhiệt, trang bị các dụng cụ khử khuẩn cần thiết trước khi đón trẻ vào trường (y tế).
Điều 11. Kinh phí thực hiện:
- Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ trường học 300.000đ /người/ đợt tuyển sinh.
- Tổng số người trong Tổ tuyển sinh trực tuyến năm học 2024-2025: 05 người.
- Tổng số tiền: 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).
Trên đây là Quy chế tuyển sinh trẻ vào trường Mg Phước Vĩnh Đông năm học 2024 - 2025 của trường MG Phước Vĩnh Đông./.
 
 
Nơi nhận:                                                       
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
-  Web trường;
- CB,GV,NV (để t/h);
- Lưu VT./.
    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
  Võ Thị Thắm
 
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông