Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Thông báo danh sách đăng ký thi đua NH 2022-2023

Thông báo danh sách đăng ký thi đua NH 2022-2023
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:492/TB-MGPVĐ Phước Vĩnh Đông, ngày 14 tháng 10 năm 2022
 
THÔNG BÁO
Về việc đăng ký các danh hiệu thi đua đầu năm học 2022-2023
 
Thực hiện Kế hoạch số 2004/KH-PGDĐT ngày 21/9/2022 về việc Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2022-2023;
Căn cứ vào việc đăng ký thi đua đầu năm học của các cá nhân năm học 2022-2023. Trường MG Phước Vĩnh Đông thông báo về việc đăng ký thi đua năm học 2022-2023 như sau (danh sách đính kèm):
Trên đây là thông báo về việc đăng ký thi đua năm học 2022-2023 của trường Mg Phước Vĩnh Đông. Đề nghị CBGVNV kiểm tra việc đăng ký thi đua, nếu có sai sót hay điều chỉnh thì báo cho HT hoặc CTCĐCS trước ngày 17/10/2022. Sau ngày 17/10/2022 sẽ không giải quyết  bất kỳ trường hợp khiếu nại nào nữa/.
 
i nhận:                                                                                                                                    
- Hội đồng trường;            
- Lưu VT.   
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Võ Thị Thắm
 
 
 
Năm học: 2022-2023              
Trường :  MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG              
                 
  BẢNG ĐĂNG KÝ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2022-2023  
                 
                 
A. Tập thể :              
  Trường  Danh hiệu thi đua: Lao động tiên tiến xuất sắc      
                 
                 
B. Cá nhân :              
                 
STT Họ và tên  Nữ Chức vụ Đăng ký danh hiệu thi đua Phụ ghi  
  (gõ chính xác)   LĐTT CSTĐ CSTĐ  
        cơ sở Tỉnh  
1 Võ Thị Thắm x Hiệu trưởng x x      
2 Nguyễn Thị Yến Nhi x Giáo viên x        
3 Nguyễn Thị Bé Thuy x Giáo viên x        
4 Nguyễn Thị Ánh Ngọc x Giáo viên x        
5 Nguyễn Thị Thanh Trúc x Giáo viên x        
6 Cao Thị Diễm Hương x Giáo viên x x      
7 Nguyễn Thị Đức Hiền x Giáo viên x x      
8 Nguyễn Thị Thu Hằng x Giáo viên x        
9 Nguyễn Thị Duyên x Giáo viên x        
10 Giã Thị Mỹ Linh x Giáo viên x x      
11 Hồ Thị Hiền x Giáo viên x x      
12 Châu Thị Kim Nguyên x Giáo viên x        
13 Phạm Thị Hồng Thủy x Giáo viên x        
14 Võ Thị Bích Như x Nhân viên kế toán x        
15 Đoàn Thị Thúy Hằng x Nhân viên y tế x        
16 Nguyễn Văn Thiệt   Bảo vệ x        
17 Trần Huỳnh Ân   Bảo vệ x        
18 Trần Trung Hiếu   Bảo vệ x        
19 Trương Thị Ngọc Hương x Nhân viên cấp dưỡng x        
20 Trần Thị Kim Loan x Nhân viên cấp dưỡng x        
21 Phạm Thị Thanh Tuyền x Nhân viên cấp dưỡng x        
22 Phạm Thị Ngọc Nga x Nhân viên cấp dưỡng x        
                 
        22 5 0    
                 
  Tổng cộng danh sách này có :  22          
                 
  Trong đó đăng ký :   22          
      5          
      0          
          Ngày 14 tháng 10 năm 2022  
  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN       HIỆU TRƯỞNG  
  ( Ký tên và đóng dấu)       ( Ký tên và đóng dấu)  
                 
                 
                 
                 
                 
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông