Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Phân công NH 2022-2023

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
PHỤ LỤC   
BẢNG PHÂN CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 (18 tuần)
Thời gian từ ngày 05/9/2022 đến 07/01/2023 
Hạng trường: 01 Tổng số: 6 lớp/201trẻ, trong đó:   Khối lá: 03 lớp/115 trẻ     Khối chồi: 02 lớp/63 trẻ                           Khối mầm: 01 lớp/23 trẻ
    Tổng số CB, GV, NV: 24, trong đó: CBQL 01; Giáo viên: 14; Nhân viên: 02; Nhân viên NĐ 161: 07. 
                       
TT Họ và tên Giáo viên Chức vụ Trình độ CM Phân công chuyên môn Công tác kiêm nhiệm Số giờ phân công Số giờ kiêm nhiệm Tổng số giờ  Số giờ định mức theo quy định Số giờ thừa- thiếu Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9+7+8 10 11=9-10 12
1 Võ Thị Thắm HT ĐHSPMN Quản lý chung BTCB 40 2 42 40 2  
2 Võ Thị Bích Như Kế toán ĐHKT Kế toán TTVP 40   40 40 0  
3 Đoàn Thị Thúy Hằng Y tế TCCN Y tế Thư ký 40   40 40 0  
4 Phạm Thị Hồng Thủy Giáo viên ĐHSPMN Lá 1- Bán  trú. CTCĐCS 40 3 43 40 3  
5 Nguyễn Thị Yến Nhi Giáo viên ĐHSPMN Lá 1- Bán  trú.   40 5 45 40 5 Con nhỏ dưới 12 tháng đến hết 28/2/2023
6 Giã Thị Mỹ Linh Giáo viên ĐHSPMN Lá 2- Bán  trú. TT Lá-TTND 40 3 43 40 3 01  trẻ khuyết tật
7 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên ĐHSPMN Lá 2- Bán  trú.   40   40 40 0 1  trẻ khuyết tật
8 Nguyễn Thị Bé Thuy Giáo viên ĐHSPMN Lá 3- Bán  trú.   40   40 40 0  
9 Nguyễn Thị Hồng Gấm Giáo viên ĐHSPMN Lá 3- Bán  trú.   40   40 40 0  
10 Châu Thị Kim Nguyên Giáo viên ĐHSPMN Lá 4- Bán  trú.   40   40 40 0  
11 Cao Thị Diễm Hương Giáo viên ĐHSPMN Lá 4- Bán  trú. TP CM- BTĐTN 40 2 42 40 2  
12 Nguyễn Thị Thanh Trúc Giáo viên ĐHSPMN Chồi 1- Bán  trú.   40   40 40 0  
13 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên ĐHSPMN Chồi 1- Bán  trú.   40   40 40 0  
14 Hồ Thị Hiền Giáo viên ĐHSPMN Chồi 2- Bán  trú. TT M-C 40 3 43 40 3  
15 Huỳnh Thị Thanh Hằng Giáo viên THSPMN Chồi 2- Bán  trú.   40   40 40 0  
16 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Giáo viên ĐHSPMN Mầm- Bán  trú.   40   40 40 0  
17 Nguyễn Thị Đức Hiền Giáo viên ĐHSPMN Mầm- Bán  trú.   40   40 40 0  
18 Trần Thị Kim Loan Nhân viên CC nấu ăn Cấp dưỡng   40   40 40 0  
19 Trương Thị Ngọc Hương Nhân viên CC nấu ăn Cấp dưỡng   40   40 40 0  
20 Phạm Thị Thanh Tuyền Nhân viên CC nấu ăn Cấp dưỡng   40   40 40 0  
21 Phạm Thị Ngọc Nga Nhân viên CC nấu ăn Cấp dưỡng   40   40 40 0  
22  Nguyễn Văn Thiệt Nhân viên   Bảo vệ   40   40 40 0  
23 Trần Huỳnh Ân Nhân viên   Bảo vệ   40   40 40 0  
24 Trần Trung Hiếu Nhân viên   Bảo vệ   40   40 40 0  
 
              Phước Vĩnh Đông, ngày 01 tháng 9 năm 2022
              HIỆU TRƯỞNG
               
               
               
              Võ Thị Thắm
               
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông