Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
              Số: 229/BC-MGPVĐ  
  Phước Vĩnh Đông, ngày 06 tháng 05 năm 2024
 
 
KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
-----
 
Căn cứ Kế hoạch số 1001/KH-PGDĐT ngày 06/5/2024 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc về Triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh năm 2024;
Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông xây dựng kế hoạch chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” như sau:
1. Mục đích
- Tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của cđảng viên những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, liên tục, thực chất và hiệu quả.
- Xây dựng nội dung, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trường học về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.
2. Yêu cầu
- Chi bộ, đơn vị lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả Chuyên đề năm 2024, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ của mỗi tổ chức và cá nhân.
- Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập và tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024 phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị.
- Tăng cường phát hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác giáo dục về chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống. Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần thành công trong việc đổi với căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt Chương trình Giáo mầm non.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 
Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động đến từng CBGVNV về những nội dung cơ bản, chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “đổi mới tư duy, sửa đổi lối làm việc với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và nghĩ thật, nói thật, làm thật, có hiệu quả thật, người dân được hưởng thụ thật”, gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể được giao.
Chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn chuyên đề học tập phù hợp với tình hình thực tế của của đơn vị; tích cực tham gia học tập các chuyên đề của ngành, của địa phương, của đơn vị.
Tổ chức cho CBGVNV đăng ký học tập và rèn luyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; trong đó, quan tâm đến các nội dung: chỉnh trang môi trường trường học theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng “trường học hạnh phúc”; thực hiện tốt dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “dân vận khéo” năm 2024; thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục theo quy định; sáng kiến cải tiến, nâng chất lượng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục; ...
2. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Việc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 cần gắn với thực hiện nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, cá nhân, chú trọng những nội dung công việc phải mang tính mới, tính sáng tạo, đột phá, tạo được điểm nhấn cho cơ quan, đơn vị, cho ngành, cho trường, cho lớp; đồng thời phải khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm 2023; tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mà đảng viên quan tâm, bức xúc.
Mỗi CBGVNV phải nghiêm túc thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã cam kết, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiện vì lợi ích chung; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ; kiên quyết phê bình, loại bỏ các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, nhất là tình trạng nói không đi đôi với làm. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn khi thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, xếp loại viên chức cuối năm.
3. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Mỗi CBGVNV nhất là người đứng đầu đơn vị, phải tự giác thực hiện tốt việc nêu gương theo các quy định của Đảng; xác định nêu gương là trách nhiệm, bổn phận, phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong công tác và sinh hoạt hàng ngày. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, làm việc với phong cách gần dân, gần gũi, khoa học, dân chủ. Thể hiện được vai trò là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần khách quan, không bao che, bè phái. Có lối sống giản dị, gần gũi, hòa đồng, hòa nhập, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thẳn thắng, trung thực, không tham lam, lợi ích nhóm, nghiêm túc phê bình và tự phê bình.
Tiếp tục rà soát, bổ sung, xây dựng tiêu chí “Xây” và “chống” cho chi bộ trong học tập và làm theo Bác để đảng viên thực hiện theo. Mỗi đảng viên cần xác định rõ nội dung thực hiện trách nhiệm nêu gương trong kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2024 để thực hiện.
4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong Hồ Chí Minh
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Tập trung tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt, tập thể cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy, gắn với công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ nhận giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
- Mỗi CBGVNV đăng ký học tập và rèn luyện theo gương của Bác Hồ, phù hợp với nhiệm vụ của từng cá nhân.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, đề xuất biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị.
Trên đây là kế hoạch chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024” của Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông./.
 
Nơi nhn:
-PGDĐT (b/c);
-Triển khai HĐSP;     
-Lưu VT./.      
  HIỆU TRƯỞNG
 
              
 
 
Võ Thị Thắm
                                                                                                          
 
 
 
 
 
Tác giả: Võ Thị Thắm Nguồn: Trường MG Phước Vĩnh Đông