Trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông

Thông báo về việc cho trẻ tiếp tục nghỉ học do dịch covid-19

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG PHƯỚC VĨNH ĐÔNG                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 44/TB-MGPVĐ Phước Vĩnh Đông, ngày 17 tháng 02 năm 2021
 
THÔNG BÁO
Về việc cho trẻ tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19
 
Căn cứ Công văn số 91293/UBND-VHXH  ngày 17 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Long An về việc cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch covid-19;
Nay Hiệu trưởng trường Mẫu giáo Phước Vĩnh Đông thông báo đến toàn bộ phụ huynh có trẻ đang học tại trường được tiếp tục nghỉ học từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 28/02/2021 để phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời gian trẻ nghỉ học, gia đình quản lý trẻ không tụ tập đến nơi đông người, quan tâm đến sức khỏe của trẻ thường xuyên, nếu có biểu hiện sốt, ghi dịch bệnh, phụ huynhtheo dõi và đưa đến bệnh viện thăm khám kịp thời và cũng đồng thời thông tin đến giáo viên chủ nhiệm biết. PHHS cài đặt Bluzone và thực hiện tốt thông điệp 5K; các biện pháp phòng, chống dịch covid-19.
Trên đây là thông báo cho trẻ tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch cúm Covid-19 của trường MG Phước Vĩnh Đông.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                   
- Triển khai HĐ;
- PHHS;                                                                       
- Lưu VT.   
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Võ Thị Thắm